На 12 юли 2021 г. отбелязваме 30 години от приемането на съвременната българска Конституция

kost На 12 юли 2021 г. отбелязваме 30 години от приемането на  съвременната българска Конституция. Тя определя държавното устройство, принципите на организация и дейност на държавните органи, основните права, свободи и задължения на гражданите.

Конституцията постановява, че България е република с парламентарно управление, демократична, социална и правова държава, в която цялата власт произтича от народа. Издига се във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Установяват се и основните правила, върху които се изгражда политическата система на обществото – политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Конституцията на Република България, приета от VІІ-то ВНС,  определя Народното събрание да изпълнява най-важната от всички функции по осъществяването на държавната власт – законодателната дейност. В нея са посочени още принципите на демократичната избирателна система – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, определени са формите на собственост, държавният герб и печат, химнът, знамето и столицата на Република България.