д-р Емил Кабаиванов предлага на Общинския съвет да приеме План за интегрирано развитие на община Карлово 2021–2027

изтеглен файл

Приемането на План за интегрирано развитие на община Карлово 2021–2027 ще се разжлежда на заседание на Общински съвет Карлово на 29 юли.Планът е стратегически документ с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, целящи по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и очертава най-благоприятните насоки, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности, нужди и очаквания.

Като основополагащ планов документ на общинско ниво за програмния период 2021–2027 г., планът определя най-важните направления на провежданите политики на местната власт, насочени към:

Ефективното използване на разполагаемите териториални ресурси и потенциали за изпълнение на предварително определените приоритети и на стратегическите (специфичните) цели за развитие на общината в средносрочен (7-годишен) времеви хоризонт.
Формулиране мерките за подобряване на:
условията за живот на населението (качествени бюджетни и други услуги, подобрена селищна среда, съхранена природа);
бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението);
екологическата обстановка в контекста на климатичните промени.
Действията на институциите, на местните органи на властта, на бизнеса, на неправителствения сектор и на населението, обхващащи различните видове дейности на територията на общината за изпълнението на ПИРО.

Планът е разработен и ще се прилага при действащата нормативна рамка и стратегически документи за регионално развитие на България и Европа, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Пловдив и действащите устройствени планове. В този програмен период за първи път се прилага модела на изпълнение на съвместни проекти със съседни общини.
Планът за интегрирано развитие на община Карлово е документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане. ПИРО е своеобразна карта за управление на общината през следващите седем години. Той е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027: "Европа - по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи".